Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego karjobrazu

W granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu.

Są to:

 •  OCHK Doliny Przysowy
 • OCHK Doliny Skrwy Lewej

OCHK Doliny Przysowy powstał w 1988 r. i wg rejestru obszarów chronionego krajobrazu udostępnionego przez RDOŚ obejmuje powierzchnię 5 554 ha. Jego faktyczna powierzchnia, wg mapy obszaru udostępnionej przez RDOŚ wynosi 10 633 ha. W granicach zasięgu nadleśnictwa obszar zajmuje 5 916 ha, w tym 1 524 ha gruntów w zarządzie nadleśnictwa. Obecnie obowiązującym aktem prawnym w odniesieniu do obszaru jest Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. nr 157, poz. 6150).

OCHK Dolina Skrwy Lewej utworzony został w 1988 r. i wg rejestru obszarów chronionego krajobrazu udostępnionego przez RDOŚ obejmuje powierzchnię 3 422 ha. Powierzchnia ta również jest błędna, gdyż wg mapy obszaru, udostępnionej przez RDOŚ wynosi ok. 8 373 ha. W granicach zasięgu nadleśnictwa znajduje się cały obszar chronionego krajobrazu, w tym 2 108 ha gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Gostynin. Obecnie jego funkcjonowanie określa Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Skrwy Lewej (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2006 r nr 157 poz. 6155).

Wzdłuż wschodniej granicy nadleśnictwa przebiega również granica Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Obszary chronionego krajobrazu wg aktów powołujących, chronione są ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, tereny wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. Na terenach tych wprowadzono szereg ustaleń obejmujących modyfikowanie działań w lasach obejmujące m.in.:

 • utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych,
 • wspieranie procesów naturalnej sukcesji,
 • zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych,
 • tworzenie układów ekotonowych,
 • pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew obumarłych,
 • zalesianie terenów porolnych np. w celu zwiększenia możliwości migracyjnych dużych ssaków,
 • utrzymanie i podwyższanie poziomu wód gruntowych, szczególnie na siedliskach wilgotnych i bagiennych,
 • zachowanie istniejących mokradeł, cieków, polan, torfowisk, muraw, wrzosowisk,
 • zwalczanie szkodników owadzich i szkód łowieckich,
 • stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
 • ochronę siedlisk chronionych gatunków,
 • kształtowanie właściwych proporcji i liczebności populacji gatunków,
 • wykorzystywanie lasów do celów rekreacyjnych,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej.

Źródło: program ochrony przyrody dla N-ctwa Gostynin.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ochrona przeciwpożarowa lasów

Ochrona przeciwpożarowa lasów

Pamiętaj, że las jest łatwopalny. Chrońmy go przed ogniem!

Zbliża się pełnia wiosny, a wraz z nią wzrasta narasta niebezpieczeństwo pożarów w lasach. Zmiany klimatu i związane z nimi fale upałów oraz okresy suszy sprawiają, że to niebezpieczeństwo jest coraz większe.

Leśnicy, mający pod opieką ogromne areały lasów, muszą nieustannie czuwać, aby nie doszło do klęski żywiołowej. Zawsze też lepiej zapobiegać wybuchowi ognia niż z nim walczyć. Dlatego tak ważna jest ochrona przeciwpożarowa lasów . Na czym ona polega? Poniżej omówimy jej najważniejsze aspekty.

Zacznijmy od tego, w jaki sposób leśnicy określają stopień zagrożenia pożarowego w lasach.

Kiedy może zapaść decyzja o zakazie wstępu do lasu?

Na terenie kraju ulokowanych jest ponad 130 punktów pomiarowych, Polska została podzielona na strefy prognostyczne i w każdej z nich znajduje się jeden podstawowy punkt pomiarowy oraz minimum dwa pomocnicze. Na terenie podległym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi mamy trzy strefy (Spała, Poddębice, Łąck) i łącznie dziewięć punktów pomiarowych. Podstawowy punkt pomiaru wyposażony jest w wagosuszarkę. Dwa razy dziennie z wytypowanych powierzchni leśnik pobiera próbkę ściółki, która trafia na wagosuszarkę. Wilgotność ściółki mierzona jest o godzinach 9.00 i 13.00, a jeśli przez pięć kolejnych dni wynosi mniej niż 10 procent, nadleśniczy może podjąć decyzję o czasowym zakazie wstępu do lasu. Mapa zagrożenia pożarowego jest codziennie aktualizowana i dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

Jak leśnicy monitorują sytuację pożarową w lasach?

Leśnicy pełnią dyżury w Punktach Alarmowo-Dyspozycyjnych (PAD). Na terenie RDLP w Łodzi funkcjonuje 20 takich punktów. To właśnie tam dzięki systemowi kamer monitorowane jest zagrożenie pożarowe, a dyżurujący leśnik w razie pożaru wzywa pomoc i koordynuje prace służb przeciwpożarowych. Monitory przekazują obrazy z dwóch kamer umieszczonych na masztach w dwóch miejscach nadleśnictwa. Poza PAD-ami obserwację prowadzone są z wież obserwacyjnych. Obecnie na terenie lasów znajduje się ponad 660 takich wież, zaś na terenie RDLP w Łodzi – 26. Ponadto od wielu lat Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej jest siedzibą Leśnej Bazy Lotniczej, a stacjonujący tam samolot realizuje zadania patrolowe i gaśnicze dla RDLP w Łodzi, a w praktyce często gasi także pożary lasów prywatnych.

Jakimi działaniami leśnicy ograniczają zagrożenie pożarowe?

Wzdłuż każdej drogi publicznej i linii kolejowych są zakładane pasy przeciwpożarowe. Z roku na rok Lasy Państwowe zwiększają różnorodność gatunkową polskich lasów – gatunki iglaste palą się szybciej, zatem także z tego powodu ważne jest wprowadzanie gatunków liściastych, które mają mniejsze obciążenie ogniowe. Wciąż i wciąż usuwane są śmieci z lasów, a one również bywają przyczyną pożarów… W najgorętszym czasie wyznaczane są dodatkowe przeciwpożarowe patrole: piesze i samochodowe. Czternaście jednostek RDLP w Łodzi dysponuje przyczepkami ppoż. Z modułem gaśniczym, siedem nadleśnictw posiada samochody terenowo - pożarnicze. Aby usprawnić akcję Straży Pożarnej, RDLP w Łodzi finansuje oznakowanie i modernizację dojazdów przeciwpożarowych, doposaża także bazy sprzętu przeciwpożarowego. Ochronę lasów przed pożarami, oprócz stworzenia odpowiedniej bazy infrastrukturalnej, realizuje się również przez edukację społeczeństwa, szkolenia pracowników oraz współpracę ze szkołami.

 

O czym powinniśmy pamiętać idąc do lasu?
Pożary są najczęściej wynikiem lekkomyślności człowieka, nieostrożnego obchodzenia się z ogniem w lesie lub w pobliżu lasu. Zatem pamiętaj:

 1. Ognisko, grilla możemy rozpalić tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 2. Jeśli na wypad do lasu przyjechałeś samochodem, zaparkuj go w wyznaczonym miejscu i nie wjeżdżaj nim na nieoznakowane drogi.
 3. Zabierz śmieci ze sobą. Szczególnie niebezpieczne są szklane butelki, bo mogą wywołać pożar.
 4. Zwracaj uwagę na tablice, na których znajdziesz informacje m.in. o zakazach wejścia nadany obszar.
 5. Jeśli widzisz ogień – zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Kiedy tylko znajdziesz się w bezpiecznym miejscu, powiadom Straż Pożarną. dzwoniąc pod numer alarmowy: 112 lub 998.