Wydawca treści Wydawca treści

RODO

KLUZULA INFRORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych jest Nadleśnictwo Gostynin reprezentowane przez Nadleśniczego, adres: ul. Bierzewicka 55, 09-500 Gostynin, telefon numer: 24 235 30 56,                       e-mail: gostynin@lodz.lasy.gov.pl

2. Kontakt w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem: Nadleśnictwo Gostynin ul. Bierzewicka 55, 09-500 Gostynin, e-mail: gostynin@lodz.lasy.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

• Wystawienia faktury, rachunku, asygnaty.

• Prowadzenia działalności finansowej w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności.

• Prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych, monitoringu).

• Zatrudnienia.

• Realizacji umów.

• Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: ustawa o lasach, kodeks postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, kodeks pracy, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych oraz art. 6 ust.1 RODO.

4. Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo to: marketing bezpośredni własnych produktów, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ochrona mienia, prowadzenie działalności statutowej.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w granicach prawa i w niezbędnym zakresie. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

6. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane (art. 5 ust. 1 lit. e RODO) lub w celu obrony roszczeń Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania.

8. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to ma również prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie bez wpływu na wcześniej podjęte działania.

9. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem prawidłowego zawarcia i wykonania umowy.

11. Odbiorcą danych osobowych będzie Nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.


Polecane artykuły Polecane artykuły