Widok zawartości stron Widok zawartości stron

LKP "Lasy Gostynińsko-Włocławskie"

Lasy Nadleśnictwa Gostynin wchodzą w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego o nazwie Lasy Gostynińsko-Włocławskie. Został on utworzony 1 stycznia 1995 r. mocą zarządzenia nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (ZO-72-15/94) z dnia 19.12.1994 r. Obecnie zasady funkcjonowania LKP „Lasy Gostynińsko-Włocławskie" reguluje Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.01.2001 r. w sprawie Leśnych Kompleksów Promocyjnych (ZO-01-1/4/01) oraz Zarządzenie Nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06.03.2003 r. zmieniające zarządzenie nr 5 (Z)-731-1/03).

W skład LKP wchodzą lasy nadleśnictw: Włocławek należącego do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Gostynin i Łąck z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Ogólna powierzchnia LKP wynosi 53 093 ha.

LKP obejmuje lasy położone wzdłuż doliny Wisły od Lubań po Gąbin. We wschodniej części (Nadleśnictwo Łąck) są to dość płaskie tereny, stopniowo ku zachodowi (obręb Duninów i Nadleśnictwo Włocławek) przechodzące w morfologicznie zróżnicowany teren terasy nadzalewowej Wisły z licznymi zwydmieniami. Obszar znany jest również z dużej liczby jezior, z których niektóre osiągają kilkaset hektarów powierzchni. W części północnej, w obrębie dawnej terasy zalewowej Wisły, utworzony został sztuczny zbiornik zaporowy.

Celem funkcjonowania LKP jest przede wszystkim promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, wykonywanie tej gospodarki w sposób uwzględniający wymagania ochrony przyrody, jak najszersze udostępnianie terenów leśnych przy jednoczesnej kanalizacji ruchu turystycznego, prowadzenie działalności edukacyjnej, prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania Lasów Państwowych.