Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona lasu

Ochrona lasów przed szkodliwym działaniem różnego rodzaju czynników ma istotne znaczenie dla zachowania trwałości lasu. Zaniedbanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób lasu, działanie szkodliwych czynników abiotycznych może doprowadzić do zagrożenia trwałości lasu.

Do głównych czynników biotycznych zagrażających gostynińskim lasom należy szkodliwa działalność owadów. Owady są grupą organizmów, które naturalnie występują w ekosystemach leśnych. Niektóre z nich, zwłaszcza owady żerujące na aparacie asymilacyjnym, drewnie i w systemie korzeniowym, wyrządzają poważne szkody w drzewostanach. W uprawach i młodnikach największe zagrożenie występuje ze strony szeliniaka i smolika znaczonego. W obrębie lasów duninowskich i częściowo w obrębie Gostynin istnieje ciągłe zagrożenie ze strony barczatki sosnówki i brudnicy mniszki. Na terenach tych konieczna jest stała kontrola zagrożenia i rejestrowanie zdarzeń związanych z występowaniem szkodników i uszkodzeń w drzewostanach.

Do innych czynników mających niekorzystny wpływ na stan drzewostanów nadleśnictwa należ czynniki abiotyczne - wśród nich: huraganowe wiatry, susze, wiosenne i jesienne przymrozki, pożary oraz czynniki pochodzenia antropogenicznego tj. powodowane gospodarczą działalnością człowieka i bezpośrednio zagrażające ekosystemom leśnym - kłusownictwo, zaśmiecanie, nielegalne wycinki.