Wydawca treści Wydawca treści

Gostynińsko - Włocławski PK

Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy utworzony został uchwałą Nr XIX/70/79 Wojewódzkich Rad Narodowych w Płocku i Włocławku z dnia 5.04.1979 r. Aktualnym aktem prawnym normalizującym funkcjonowanie parku jest Rozporządzenie Nr 56 wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w części położonej w województwie mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 120, poz. 3562).

Celem jego utworzenia była ochrona unikalnych w kraju terenów o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych. Park obejmuje swym zasięgiem obszary należące do sześciu gmin: Włocławek, Kowal, Baruchowo, Nowy Duninów, Gostynin i Łąck. Powierzchnia parku wynosi 38 950 ha. W strukturze użytkowania dominują lasy – 24 280 ha, następnie użytki rolne – 11 460 ha, wody -1 285 ha i pozostałe tereny – 1 925 ha.

Znajdujące się w granicach parku lasy państwowe pozostają w zarządzie nadleśnictw Włocławek, Gostynin i Łąck.

Ogółem powierzchnia gruntów Nadleśnictwa Gostynin w granicach parku wynosi 9 069 ha, natomiast powierzchnia gruntów nadleśnictwa w granicach otuliny to ok. 1 514 ha.

Zadaniem parku jest nie tylko ochrona tworów przyrody i krajobrazu, ale także realizacja zapotrzebowań społecznych: wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz zapewnienie mieszkańcom korzystnych warunków życia i pracy, przy zachowaniu zasad ochrony przyrody. Park jest naturalną osłoną dla rezerwatów przyrody oraz obiektem badań naukowych.

Teren parku wyróżnia się zwartymi obszarami leśnymi (ponad 60% powierzchni), unikalną rzeźbą wydmowo-glacjalną oraz licznymi jeziorami i stawami. W lasach gatunkiem dominującym jest sosna pospolita. Kompleksy leśne parku zapewniają naturalny filtr, zatrzymujący zanieczyszczenie powietrza i jednocześnie są „fabryką" tlenu atmosferycznego. Fauna jest bogata, zwłaszcza licznie reprezentowana przez ptactwo wodne i błotne. Park i jego otulina są intensywnie eksploatowane turystycznie.

Źródło: Program ochrony przyrody dla N-ctwa Gostynin.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE O SUBMISJI

OGŁOSZENIE O SUBMISJI

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w Łódzkich Aukcjach Drewna Specjalnego.

W ofercie sprzedaży w łącznej ofercie 1529 m3 znajduje się  surowiec:

-  dębowy w ilości  886 m3 ,

-  sosnowy w ilości  562 m3 ,

jodłowy w ilości  81 m3 .

Najcenniejsze pod względem jakości wielkowymiarowe drewno dębowe,  sosnowe i jodłowe przygotowane zostało do sprzedaży w postaci kłód i dłużyc pogrupowanych w ilościach odpowiadających jednemu ładunkowi transportowemu.

Drewno sprzedawane będzie za pośrednictwem aplikacji e – drewno.

Terminy zakończenia aukcji: 27 październik  – 18 listopad 2022 r.

W ramach Łódzkich Aukcji Drewna Specjalnego ogłoszonych zostanie łącznie 65 aukcji, na łączną masę 1529 mw tym:

- drewno wielkowymiarowe dębowe:

 Nadleśnictwo Brzeziny  - 2 aukcje o łącznej miąższości 42 m3

 Nadleśnictwo Kolumna  - 5 aukcji o łącznej miąższości 100 m3   

 Nadleśnictwo Kutno  - 12 aukcji o łącznej miąższości 248 m3

 Nadleśnictwo Łąck  - 2 aukcje o łącznej miąższości 44 m3

 Nadleśnictwo Piotrków – 2 aukcje o łącznej miąższości 46 m3

 Nadleśnictwo Płock – 5 aukcji o łącznej miąższości 97 m3

 Nadleśnictwo Poddębice – 3 aukcje o łącznej miąższości 63 m3

 Nadleśnictwo Smardzewice – 1 aukcja o łącznej miąższości 20 m3

 Nadleśnictwo Radziwiłłów –  5 aukcji o łącznej miąższości 100 m3

 Nadleśnictwo Złoczew  - 3 aukcje o łącznej miąższości 66 m3

 Nadleśnictwo Wieluń – 3 aukcje o łącznej miąższości 60 m3

- drewno wielkowymiarowe jodłowe:

 Nadleśnictwo Kolumna – 3 aukcje na masę 81 m3  

- drewno wielkowymiarowe sosnowe:

 Nadleśnictwo Gostynin – 9 aukcji o łącznej miąższości 270 m3

 Nadleśnictwo Bełchatów – 6 aukcji o łącznej miąższości 180 m3

 Nadleśnictwo Opoczno – 2 aukcje o łącznej miąższości 60 m3

 Nadleśnictwo Brzeziny2 aukcje o łącznej miąższości 52 m3

 

Zachęcamy do skorzystania ze strony  https://aukcje.lasy.com.pl/ 
na której zamieszczone są:

- zdjęcia i filmy przedstawiające oferowane drewno

- lokalizacje placów ekspozycyjnych

- wzory umów

- link do aukcji e - drewno

- kontakty ( telefony i adresy mailowe do pracowników nadleśnictw)

Zapraszamy do oględzin surowca w okresie 5 dni roboczych poprzedzających termin zakończenia  aukcji,
w godz. 800 - 1500 na placach ekspozycyjnych nadleśnictw biorących udział w Łódzkich Aukcjach Drewna Specjalnego

Szczegółowych informacji udzieli Wydział Gospodarki Drewnem
e-mail: marketing@lodz.lasy.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!