Rezerwaty przyrody

Na gruntach Nadleśnictwa Gostynin jest siedem rezerwatów, o łącznej powierzchni 470,37 ha. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gostynin znajduje się dziewięć rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 637,34 ha. Poza gruntami nadleśnictwa występują dwa rezerwaty: Dybanka i Jezioro Szczawińskie. Ponadto w granicach nadleśnictwa znajduje się otulina rezerwatu Jezioro Drzezno.

Parki krajobrazowe

Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy utworzony został uchwałą Nr XIX/70/79 Wojewódzkich Rad Narodowych w Płocku i Włocławku z dnia 5.04.1979 r. Aktualnym aktem prawnym normalizującym funkcjonowanie parku jest Rozporządzenie Nr 56 wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w części położonej w województwie mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 120, poz. 3562).

Obszary chronionego krajobrazu

W granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu.

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 w myśl Ustawy o ochronie przyrody są krajową formą ochrony przyrody, wyznaczaną jednak na podstawie kryteriów określonych w prawie Unii Europejskiej.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody (drzewa, głazy itp.) lub ich grupy objęte ochroną ze względu na wyróżniające się rozmiary, cechy kształtu lub walory krajobrazowe.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są to fragmenty ekosystemów, na których istnieją, bądź mogą powstać układy ekologiczne, korzystnie oddziałujące na otoczenie.