Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 w myśl Ustawy o ochronie przyrody są krajową formą ochrony przyrody, wyznaczaną jednak na podstawie kryteriów określonych w prawie Unii Europejskiej.

Obszary Natura 2000 różnią się znacząco pod względem podejścia do ochrony od dotychczasowych form ochrony przyrody istniejących w naszym kraju. W obszarach Natura 2000 nie chroni się całości przyrody w postaci wszystkich jej elementów, ale określa się gatunki lub siedliska nazywane tu „przedmiotami ochrony", inne w każdym obszarze, dla których określa się potrzebne działania ochronne. Ewentualne rozpatrywanie wpływu działań gospodarczych na obszar Natura 2000 dotyczy tylko i wyłącznie wpływu na określone „przedmioty ochrony".

Obszary „ptasie" chronią wyłącznie gatunki ptaków i ich siedliska, natomiast obszary „siedliskowe" pozostałe gatunki zwierząt (poza ptakami), roślin oraz siedliska przyrodnicze.

W granicach zasięgu nadleśnictwa znajdują się dwa obszary Natura 2000. Są to:

Obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB100007

Obszar powstał w 2012 r. w wyniku kompensacji przyrodniczej koniecznej do przeprowadzenia w ramach inwestycji budowy trasy S3. Obszar utworzony został rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków.

Obszar zajmuje powierzchnię 3980,70 ha, w tym w granicach zasięgu nadleśnictwa znajduje się 1050,97 ha. W granicach obszaru Doliny Przysowy i Słudwi znajduje się 46,81 ha gruntów nadleśnictwa (w tym fragmenty wydzieleń liniowych). Są to następujące oddziały i wydzielenia obrębu Gostynin: 313d-g,i,j,n,o, 323d,f,g,i, 313Aj-o, r-cx, 329m, 332c,f,h, 332Ad,j-l.

Obszar obejmuje 30. kilometrowy odcinek dwóch niewielkich rzek Słudwi i jej dopływu  Przysowy. Doliny rzek mają zróżnicowaną szerokość i są w różnym stopniu użytkowane. Generalnie jednak są one silnie zmeliorowane, a koryta obu rzek uregulowane. W części północnej, w krajobrazie obszaru dominują łąki kośne oraz ubogie role i pastwiska, a także nieużytki. Łąki urozmaicone są licznymi zadrzewieniami i zakrzewieniami. W części południowej dominuje intensywna gospodarka rolna z rozległymi łąkami i polami, na których uprawiana jest głównie kukurydza. W części centralnej obszaru występują zakrzaczenia wierzbowe, turzycowiska i trzcinowiska.

Obszar obejmuje również teren źródliskowy Osetnicy oraz rezerwat przyrody Jezioro Szczawińskie.

Obszar jest istotny głównie dla migrujących ptaków, które w centralnej Polsce mają niewiele miejsc odpoczynku i żerowania. Rozległa i bezleśna w swej południowej części dolina Słudwi to miejsce licznego przebywania ptaków migrujących w okresie wiosennym. Żerują i odpoczywają tu stada liczące po kilkadziesiąt tysięcy osobników, głównie gęsi białoczelnych oraz siewek złotych. Obszar doliny jest również ważnym miejscem lęgowym podróżniczka, gęgawy, błotniaka zbożowego, derkacza, a obszar Jeziora Szczawińskiego również rybitwy czarnej.

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej PLH140051

Obszar został zatwierdzony przez Komisję Europejską, jako tzw. „OZW" (obszary o znaczeniu dla Wspólnoty) w 2011 r.

W granicach obszaru znajdują się następujące oddziały i wydzielenia: Obręb Duninów: 181a-d,g,h, 182d-k, 183d-h, 187a-f, 188f,g, 191a,b, Obręb Gostynin:19b-g,i,j,p 21p,r o łącznej powierzchni 79,43 ha (w tym fragmenty wydzieleń liniowych). Natomiast łączna powierzchnia obszaru w granicach zasięgu nadleśnictwa wynosi 98,99 ha.

Obszar obejmuje 129. hektarowy obszar doliny rzeki Skrwy Lewej, w którego skład wchodzi koryto rzeczne oraz otaczające je lasy i łąki. Teren jest tu urozmaicony morfologicznie. Rzeka Skrwa przecina przełomowym odcinkiem morenowy krajobraz, w związku z czym skarpy dolin są miejscami dość strome. Porastają je głównie grądy. Obniżenia terenu i wypłaszczenia zajmują łęgi olszowe i łąki.

Niewątpliwą wartością obszaru jest występowanie tu rzadkiego gatunku storczyka obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus). Poza nim przedmiotami ochrony w obszarze są siedliska leśne: grądy i łęgi, a także siedliska nieleśne: łąki trzęślicowe i starorzecza.

Źródło: Program ochrony przyrody dla N-ctwa Gostynin.