Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

"Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu". art.7.1 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach.

Podstawą prawną tworzenia planów urządzenia lasu dla nadleśnictw jest Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991r. Plan urządzenia lasu wg art.6.1.6. wspomnianej ustawy to "Podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

Podstawowym zadaniem planu urządzenia lasu jest projektowanie takiego gospodarowania zasobami drzewnymi, aby zachowana była idea wielofunkcyjności lasów oraz zapewnione było ich trwałe użytkowanie. Oznacza to z jednej strony konieczność korzystania z zasobów leśnych w oparciu o obliczone wskaźniki rozmiaru użytkowania, a z drugiej zadbanie o jak najmniejszy negatywny wpływ zaprojektowanych działań na środowisko przyrodnicze.

Nadleśnictwo Gostynin posiada aktualny Plan urządzenia lasu na lata 2013-2022, zatwierdzony przez Ministra Środowiska decyzją znak: DLP-lpn-611-48/32233/13/ŁP z dnia 13 sierpnia 2013r.

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_gostynin/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa